Heeft u vragen?
Neem contact op

Deze site wordt onder­houden door Arom - juridisch adviesbureau ruimtelijke ordening & milieu.

Arom
Oud Brandevoort 12
5706 NE Helmond

0492-792491
06-11494589

Bekendmaking bestemmingsplan

Met ingang van 1 juli 2009 trad de Wet elektronische bekendmaking in werking. Het Staatsblad en de Staatscourant worden sinds die datum elektronisch gepubliceerd. Voor, onder meer, gemeenten ontstond de bevoegdheid, de officiële bekendmaking van bestemmingsplannen voortaan via internet te laten plaatsvinden.
De vraag is gerezen of de ‘papieren’ publicatie in een huis-aan-huis-blad nog wel noodzakelijk is. Hieronder wordt ingegaan op de verschillende mogelijkheden om de kennisgeving van het (ontwerp)bestemmingsplan te publiceren en de verplichtingen daartoe. Het bieden van inspraak en de publicatie van het voorontwerpbestemmingsplan op basis van de inspraakverordening als bedoeld in artikel 150  Gemeentewet komt hier niet aan de orde omdat op basis van de Wro de procedure inzake de vaststelling van een bestemmingsplan aanvangt met de terinzagelegging van een ontwerpplan.

Kennisgeving ontwerp-bestemmingsplan
Op basis van artikel 3. 8 lid 1 Wro geschiedt de kennisgeving, als bedoeld in artikel 3:12 Awb, van de terinzagelegging van een ontwerpbestemmingsplan, tevens in de Staatscourant en langs electronische weg.  Het ‘langs electronische weg’ kennisgeven kan via een de gemeentelijke website of via een ‘electronisch’ gemeenteblad. De vorm staat hierbij vrij. Een electronisch gemeenteblad is meestal een .pdf-file waarbij verplicht de aanduiding ‘gemeenteblad’ op dient te staan met de naam van het uitgevende bestuursorgaan en de datum van publicatie en een nummer.

De kennisgeving van de zakelijke inhoud van een ontwerp-besluit geschiedt op grond van artikel 3:12 Awb in een dag- nieuws- of huis-aan-huisblad, dan wel op andere geschikte wijze. De woorden ‘op andere geschikte wijze’  zien oorspronkelijk op de soort van schriftelijk publicatieblad (Kamerstuk Tweede Kamer 1988-1989, kamerstuknr. 21221, nr 3, blz. 76). Inmiddels wordt daar ook, onder omstandigheden,  een kennisgeving in een electronisch blad onder verstaan (Zie bijvoorbeeld: Circulaire ‘Gevolgen inwerkingtreding Wet electronische bekendmaking’, Ministerie van Binnenlandse Zeken en Koninkrijkrelaties, 19 mei 2009, blz. 7). Hoewel de tekst van artikel 3:12 lid 1 Awb daar niet duidelijk in is wordt algemeen aangenomen dat er in vrijwel alle situaties een publicatie in een huis-aan-huisblad dient plaats te vinden (Zie Tekst en Commentaar, Algemene wet bestuursrecht, zesde druk, Van Buuren e.a., blz. 101). Dit is vanwege het feit dat er maar zelden sprake is van een ‘ander geschikte wijze’ dan in een dag- nieuws-  of huis-aan-huisblad. Dit is bevestigd door de Raad van State bij uitspraken van 15 augustus 2012 (onder meer 201101170/1/A4).
De publicatie van het ontwerpbestemmingsplan dient dus in principe op drie manieren te worden gepubliceerd: Staatscourant, huis-aan-huisblad en langs electronische weg (website of ‘electronisch’ gemeenteblad).

Bekendmaking en kennisgeving vastgesteld bestemmingsplan
In artikel 3.8 derde lid Wro, dat gaat over de bekendmaking van een vastgesteld bestemmingsplan, wordt aangegeven dat de kennisgeving van het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan tevens plaatsvindt in de Staatscourant en langs electronische weg. Verder is hierin artikel 3:42 Awb van toepassing verklaard. In lid 2 van artikel 3:42 Awb wordt, kortweg, aangegeven dat de bekendmaking geschiedt door kennisgeving van het besluit of van de zakelijke inhoud ervan in een van overheidswege uitgegeven blad of een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad, dan wel op een andere geschikte wijze. Hiervoor geldt dus hetzelfde als voor het ontwerpbestemmingsplan.
Tevens is  in 3:42 Awb opgenomen dat elektronische bekendmaking uitsluitend plaatsvindt in een van overheidswege uitgegeven blad, tenzij (vrij vertaald:) electronische bekendmaking via een ander medium bij wettelijk voorschrift mogelijk is gemaakt . Nu in artikel 3.8 derde lid Wro sprake is van het kennisgeven en niet het bekendmaken is er geen verplichting tot publicatie van de kennisgeving in een electronisch gemeenteblad.

Het bestemmingsplan ligt in deze fase 6 weken en 1 dag terinzage. Dit blijkt uit artikel 3:44 Awb jo. 6:8 lid 4 Awb. De beroepstermijn vangt aan de dag na terinzagelegging (6:8 lid 4 Awb). In 3:44 Awb is bepaald dat de stukken terinzage liggen totdat de beroepstermijn is verstreken.
 

Dus bijv:

Woensdag 13-04-11 publicatie in huis-aan-huis-blad en Staatscourant. 

Donderdag 14-04-11 terinzagelegging 

Vrijdag 15-04-11 beroepstermijn (aanvang op basis van 6:8 lid 4 Awb) 

Electronische beschikbaarstelling
Naast de bovenstaande verplichting geldt op basis van de artikelen 1.2.1 t/m 1.2.6 Bro de verplichting om de electronische beschikbaarheid van het ontwerpbestemmingsplan en het vastgestelde bestemmingsplan plaats te laten overeenkomstig de RO-standaarden zoals die zijn vastgelegd in de Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2012.
Bij de elektronische beschikbaarstelling van het bestemmingsplan worden derhalve de volgende onderdelen elektronisch verplicht beschikbaar gesteld:
- IMRO (“plankaart”) -  1.2.1 lid 1 Bro;
- Regels - 1.2.1 lid 1 Bro;
- Toelichting - 1.2.1 lid 2 Bro;
- Vaststellingsbesluit – alleen bij onherroepelijk en vastgesteld plan  3.8 lid 3 Wro;
- Geleideformulier -  1.2.6 lid 2 en 3 Bro -> Rsro
De volgende onderdelen mogen beschikbaar worden gesteld:
- Bijlagen bij de regels optioneel 1.2.6 lid 1 Bro -> Rsro;
- Bijlagen bij de toelichting 1.2.6 lid 1 Bro -> Rsro;
- Illustratie optioneel 1.2.6 lid 1 Bro -> Rsro.

Wet electronische bekendmaking
De Wet electronische bekendmaking brengt ook de verplichting met zich mee om algemeen verbindende voorschriften in geconsolideerde (integrale tekst inclusief wijzigingen) vorm via internet beschikbaar te stellen. Deze verplichting is ingegaan per 1 januari 2011 . Ten aanzien van, onder meer, bestemmingsplannen is in artikel 6 lid 2 onder c ‘Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden’  een uitzondering gemaakt ten aanzien van besluiten die ingevolge de Wet ruimtelijke ordening bekend zijn gemaakt. Deze uitzondering is opgenomen omdat bij of krachtens de Wet ruimtelijke ordening reeds specifieke voorschriften zijn gesteld omtrent de (elektronische) beschikbaarstelling van deze besluiten.

Conclusie
Zowel de kennisgeving van het ontwerpbestemmingsplan als de kennisgeving van de vaststelling ervan dienen te worden geplaatst in een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad, langs electronische weg en in de Staatscourant.
Er is geen verplichting, maar wel een bevoegdheid, tot het publiceren van een kennisgeving in een electronisch gemeenteblad.
De verplichting om de volledige tekst (geconsolideerd) per 1 januari 2011 van algemeen verbindende voorschriften te publiceren heeft voor het bestemmingsplan geen gevolgen.

Toezenden vaststellingsbesluit
Aan degene die een zienswijze hebben ingediend dient het vaststellingsbesluit in beginsel persoonlijk te worden medegedeeld en dient het vaststellingsbesluit te worden toegezonden. Dit is op basis van artikel 3.8 lid 3 Wro jo. 3:44 Awb.