Heeft u vragen?
Neem contact op

Deze site wordt onder­houden door Arom - juridisch adviesbureau ruimtelijke ordening & milieu.

Arom
Oud Brandevoort 12
5706 NE Helmond

0492-792491
06-11494589

Binnenplanse afwijking

Afwijkingsbesluit
In bestemmingsplannen kan er voor gekozen worden het instrument binnenplanse afwijkingsmogelijkheid op te nemen. Door middel van een verbod kan dan vervolgens met een besluit tot verlening van een omgevingsvergunning van dat verbod worden afgeweken.

Hoewel dat niet direct uit de wetteksten Wro, Wabo en de Awb valt af te leiden is het zeer aannemelijk dat op de omgevingsvergunning die de activiteit of het bouwen mogelijk maakt de reguliere voorbereidingsprocedure uit de Wabo van toepassing is. Hierbij is het risico aanwezig van een vergunning van rechtswege.

Als dat in een bepaald geval niet gewenst is dan is het van belang om met een andere wijze van binnenplanse flexibiliteit (nadere eisen, wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsverplichting) te werken.

Let op
Voordat gekozen wordt voor de binnenplanse omgevingsvergunning dient dus goed te worden afgewogen of beoordeling (evt. onderzoeken) en besluitvorming daarover binnen 8-14 weken kan worden gedaan en of het eventueel ontstaan van een vergunning van rechtswege acceptabel is.