Heeft u vragen?
Neem contact op

Deze site wordt onder­houden door Arom - juridisch adviesbureau ruimtelijke ordening & milieu.

Arom
Oud Brandevoort 12
5706 NE Helmond

0492-792491
06-11494589

Bouwplan bestemmingsplan

Bouwplan
Hebt u een bouwplan? Dan dient u veelal rekening te houden met het bestemmingsplan van de gemeente. In het bestemmingsplan legt de gemeente vast wat er met de ruimte in de gemeente mag gebeuren. Bijvoorbeeld waar woningen of bedrijven mogen komen en welke afmetingen die mogen hebben.

Intake
U hebt een plan en wilt iets bouwen (initiatief). Past uw plan binnen het geldende bestemmingsplan?
Zo ja, dan kunt u via het omgevingsloket online een omgevingsvergunning aanvragen. Zo nee, dan kunt u de gemeente verzoeken af te wijken van het bestemmingsplan.

Wat kunt u doen als uw plan niet in het bestemmingsplan past?

Gemeenten hanteren een vaste werkwijze bij het beoordelen van ruimtelijke plannen, die niet passen in het bestemmingsplan.
Hierdoor weet u in grote lijnen wat u kunt verwachten wanneer u een plan indient. De werkwijze gaat uit van het principe dat u betaalt voor de tijd die het kost om uw plan te beoordelen.

Hieronder is het stappenplan weergegeven. De stappen zijn onderaan de tekst uitgewerkt.

Stappenplan


Stap 1: Principebeoordeling
De gemeente bepaalt of zij de ontwikkeling ruimtelijk voorstelbaar vindt.
U kunt een verzoek indienen. Veelal kan dat door het invullen van ee aanvraagformulier voor principebeoordelingen.

Dan zijn er twee mogelijkheden. Het plan is niet voorstelbaar. Hier stopt, in het kort, de behandeling van uw plan door de gemeente.
Als het wel voorstelbaar is dan is de gemeente in principe bereid medewerking te verlenen aan het onderzoeken van de ruimtelijke, maatschappelijke en financiële haalbaarheid.

Stap 2: Afspraken
Er vindt een startoverleg plaats. De gemeente maakt met u duidelijke afspraken over de planontwikkeling en het te doorlopen proces en legt deze afspraken vast in een intentieovereenkomst. Na het afsluiten van de intentieovereenkomst ontvangt u uitgangspunten van de gemeente.

Stap 3: Planontwikkeling
U gaat uw plan nu verder uitwerken en de benodigde/noodzakelijke onderzoeken laten uitvoeren. Dit moet resulteren in een concept bestemmingsplan dat u laat opstellen of dat de gemeente opstelt. Tegelijkertijd stelt de gemeente in samenspraak met u een concept anterieure overeenkomst op. De gemeente bepaalt of zij de ontwikkeling haalbaar acht.
Niet haalbaar? Hier stopt de behandeling van uw plan.

Stap 4 Planologische procedure
De gemeente brengt het bestemmingsplan in procedure nadat in een anterieure overeenkomst de nodige afspraken zijn geborgd.

Stap 5 Aanvraag omgevingsvergunning
Het bestemmingsplan is in werking getreden. U kunt via omgevingsloket online een omgevingsvergunning aanvragen.

Nog vragen?
Hebt u na het doorlezen van dit stappenplan nog vragen? Wilt u tips voor het succesvol indienen van uw bouwplan? Neem dan contact op met mr. Q.W.J. de Ruijter van AROM.