Heeft u vragen?
Neem contact op

Deze site wordt onder­houden door Arom - juridisch adviesbureau ruimtelijke ordening & milieu.

Arom
Oud Brandevoort 12
5706 NE Helmond

0492-792491
06-11494589

Digitale plannen

Digitale plannen
Een nieuw onderdeel van de Wro is dat alle ruimtelijke plannen, zoals bestemmingsplannen, inpassingsplannen ook digitaal beschikbaar moeten zijn. Op het moment dat de bestemmingsplannen op papier ter inzage liggen, dienen ook de digitale plannen beschikbaar te zijn. Een uitzondering op de algemene digitaliseringsverplichting is gemaakt ten behoeve van partiële herzieningen waarbij het plan dat herzien wordt niet is opgesteld en beschikbaar gesteld via de nieuwe systematiek. Hierop zijn een aantal voorwaarden van toepassing (zie 'partiële herzieningen').

Volledig digitaal per 1 januari 2010
Alle nieuwe ruimtelijke plannen dienen digitaal gemaakt, gebruikt en beschikbaar gesteld worden.  Zijn er sinds 1 januari 2010 verschillen tussen het papieren en het digitale plan, dan geldt het digitale plan. Bovendien moet deze plannen voldoen aan de RO standaarden.

Heel Nederland
Digitale plannen zijn sinds 1 juli 2008 te raadplegen op de toegangspoort voor ruimtelijke plannen in Nederland (zie
www.ruimtelijkeplannen.nl).

Hierop staan gemeentelijke bestemmingsplannen, maar ook provinciale streekplannen en structuurvisies. Het doel is om op termijn alle ruimtelijke ordeningsplannen beschikbaar te maken voor iedereen.

Bijlagen niet digitaal
Volgens een uitspraak van de Raad van State strekt de digitaliseringsplicht van de Wro strekt zich niet uit tot de op een ontwerpbesluit betrekking hebbende stukken (artikel 1.2.1 Bro jo. 3:11 Awb). Indien deze digitaal beschikbaar zijn, verdient het uiteraard aanbeveling dat zij ook in die vorm ter beschikking worden gesteld. Indien dit niet het geval is dient in de toelichting bij of de onderbouwing van het besluit te worden aangegeven op welke wijze en waar de papieren versie beschikbaar is.