Heeft u vragen?
Neem contact op

Deze site wordt onder­houden door Arom - juridisch adviesbureau ruimtelijke ordening & milieu.

Arom
Oud Brandevoort 12
5706 NE Helmond

0492-792491
06-11494589

Kruimelvergunning

Bent u op zoek naar een soepele procedure voor uw bouwplan voor een bestaand kantoorpand of andere bedrijfsruimte?

In artikel 4 van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht is de kruimellijst opgenomen. Op deze lijst staan situaties om voor een concreet project van het bestemmingsplan af te wijken. Het college van burgemeester en wethouders kan de toestemming verlenen. Instemming van de gemeenteraad is niet nodig.

Proceduretijd van een paar maanden

Het grote voordeel is de proceduretijd. Met de reguliere voorbereidingsprocedure (8 weken + 6 weken verlenging) kan worden afgeweken van het bestemmingsplan. Dit in plaats van de uitgebreide procedure (ongeveer 6-9 maanden). 

Vereisten
Let op! Aangetoond dien te worden dat uw project in overeestemming is met het vereiste van een goede ruimtelijke ordening. Het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing kan noodzakelijk zijn, hoewel dat formeel niet is voorgeschreven.

In veel gevallen zijn naast een kruimelvergunning ook meerdere toestemmingen nodig om het project te realiseren. Denk aan de asbestinventarisatie, sloopmelding en een milieumelding.

Kruimellijst

De kruimellijst bevat een limitatieve opsomming van de situaties waarvoor relatief eenvoudig een vergunning in strijd met het bestemmingsplan kan worden verleend.

In het kort gaat het hierbij om:

 1. bijbehorende bouwwerken;
 2. gebouwen voor infrastructurele of openbare voorzieningen;
 3. bouwwerken, geen gebouw zijnde;
 4. dakterrassen, balkons, dakkapellen, dakopbouwen en andersoortige uitbreidingen;
 5. <40m antenne-installaties <40m;
 6. installaties voor warmtekrachtkoppeling bij glastuinbouwbedrijven;
 7. energie installaties door bewerken van uitwerpselen van dieren bij agrarische bedrijven;
 8. het gebruiken van gronden voor een niet-ingrijpende herinrichting van openbaar gebied;
 9. het gebruiken van bestaande bouwwerken en daarbij aansluitend terrein;
 10. het gebruiken van een recreatiewoning voor bewoning;
 11. een restcategorie: ander gebruik van gronden of bouwwerken voor een max. termijn van 10 jaar.

Goede motivering voor medewerking gemeente noodzakelijk

De gemeente is niet verplicht aan uw verzoek gehoor te geven. Een goede motivering bij aanvang van uw project is van groot belang om het gemeentebestuur te overtuigen om medewerking te verlenen.

Kruimelgeval is ook voor omvangrijke projecten geschikt

De kruimellijst is niet beperkt tot planologisch ondergeschikte gevallen (zie ABRvS 26 oktober 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BU1640). Omvangrijke projecten komen voor dit instrument in aanmerking. Denk aan de realisering van 80 appartementen in een voormalig kantoorpand.

Combinatie van toestemming gebruik en bouwen

In één omgevingsvergunning kunnen verschillende kruimelgevallen worden gecombineerd. Het is bijvoorbeeld mogelijk om in één vergunning meerdere bijbehorende bouwwerken (onderdeel 1) te vergunnen of om een functiewijziging (onderdeel 9) te combineren met een uitbreiding van een bijbehorend bouwwerk (onderdeel 1).

Vergunning van rechtswege van toepassing

Omdat de reguliere procedure van toepassing is, betekent dit dat voor kruimelvergunningen de fatale beslistermijn geldt. Is het gemeentebestuur te laat met de beslissing op uw aanvraag, dan wordt een kruimelvergunning van rechtswege verleend.

Vragen

Wilt u inzicht in de kosten en haalbaarheid van uw project? Neem vrijblijvend contact met ons op.

mr. Krijn de Ruijter