Heeft u vragen?
Neem contact op

Deze site wordt onder­houden door Arom - juridisch adviesbureau ruimtelijke ordening & milieu.

Arom
Oud Brandevoort 12
5706 NE Helmond

0492-792491
06-11494589

Milieukwaliteitseisen

In bestemmingsplannen kunnen op een indirecte manier milieukwaliteitsnormen worden opgenomen. Dit kan in de vorm van eisen met betrekking tot afstanden. Ook kunnen zones worden vastgelegd.

Directe doorwerking van milieueisen is niet zonder meer toegestaan. Hierbij is het uitgangspunt dat slechts ruimtelijk relevante zaken geregeld mogen worden. Kwaliteitseisen met betrekking tot gebouwen zijn om die reden op een correcte manier nauwelijks te regelen.

Voorwaardelijke verplichting

Voorwaardelijke verplichting In sommige gevallen is het mogelijk of noodzakelijk om milieumaatregelen te borgen in het bestemmingsplan met een voorwaardelijke verplichting. Uitgangspunt bij voorwaardelijke verplichtingen is dat er niet direct aan hoeft te worden voldaan. De maatregel dient daarmee pas te worden uitgevoerd als de ruimtelijke ontwikkeling wordt uitgevoerd. De algemene lijn van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State is dat een voorwaardelijke verplichting alleen opgenomen dient te worden als een bepaalde maatregel noodzakelijk is om tot een goede ruimtelijke ordening te komen.

Wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht

Aan het opstellen van een wijzigigingsplan of uitwerkingsplan zijn regels gebonden. Deze regels, die zijn opgenomen in het moederplan, kunnen bepaalde milieukwaliteitVia een binnenplanse afwijking of wijzigingsbevoegdheid zijn regels verbonden. Als aan een ontwikkeling aan deze regels voldoet kan B&W gebruik maken van deze bevoegdheden. Deze regels kunnen milieukwaliteitseisen bevatten. Bijvoorbeeld door te regelen dat een bestemming gewijzigd kan worden naar een andere bestemming, mits daarbij de milieukwaliteit blijft voldoen aan de waarde, zoals opgenomen in de milieukwaliteitseis. Dat kan bijvoorbeeld de voorkeursgrenswaarde van 48dB zijn. 

Lijn jurisprudentie

In de jurisprudentie is een lijn te ontdekken waarbij meer ruimte wordt geboden aan milieunormen in bestemmingsplannen.