Heeft u vragen?
Neem contact op

Deze site wordt onder­houden door Arom - juridisch adviesbureau ruimtelijke ordening & milieu.

Arom
Oud Brandevoort 12
5706 NE Helmond

0492-792491
06-11494589

Planschade

Wat is planschade?

Indien u als gevolg van bepaalde planologische maatregelen schade ondervindt, dan komt u mogelijk in aanmerking voor vergoeding van zogenaamde planschade. Dit wordt ook wel nadeelcompensatie genoemd.
De planologische situatie in uw omgeving kan zo veranderen, dat u hierdoor benadeeld wordt. Bijvoorbeeld wanneer een flat in uw achtertuin mogelijk wordt gemaakt. Ook kan de waarde van uw bedrijfspand of woning dalen omdat het nieuwe bestemmingsplan bouwmogelijkheden drastisch inperkt.

Planschade kan bestaan uit vermogensschade of inkomensschade. Een voorbeeld van vermogensschade is dat de waarde van uw woning bijvoorbeeld vermindert doordat een nieuw bestemmingsplan wordt vastgesteld of doordat afgeweken wordt van het bestemmingsplan. Een voorbeeld van inkomensschade is omzetdaling van uw bedrijf. In artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening is aangegeven wanneer schade geclaimd kan worden.

Niet alle schade wordt vergoed. Er geldt een eigen risico van twee procent van uw inkomen (bij inkomensverlies) of van de waarde van het onroerend goed (bij waardevermindering). Dit is het zogenaamde “maatschappelijk risico”. Daarbij is het van belang dat, op het moment waarop u de grond of het gebouw kocht, nog niets bekend was van de nieuwe planologische ontwikkelingen. De ontwikkelingen mogen dus niet “voorzienbaar” zijn geweest.

Een andere voorwaarde is dat u niet op een andere manier een tegemoetkoming of compensatie heeft ontvangen. Dat kan bijvoorbeeld doordat u korting op de koopprijs heeft gekregen, of bijvoorbeeld een stuk tuingrond bij uw woning tegen een heel laag tarief heeft kunnen kopen.

Drempelbedrag

De kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag om planschade bedragen € 300 tot € 500,-. Uw verzoek wordt pas in behandeling genomen als dit bedrag is betaald. Indien uiteindelijk planschade aan u wordt toegekend, dan krijgt u dit bedrag terug. Als blijkt dat u geen recht op vergoeding heeft, dan krijgt u het drempelbedrag niet terug.

Wanneer?

U kunt pas een verzoek om planschade indienen op het moment dat het planologisch besluit waarop de schade betrekking heeft, onherroepelijk is. Dat betekent dat er geen mogelijkheid meer bestaat om bezwaar of beroep bij de rechtbank of bij de Raad van State aan te tekenen.

Om te beoordelen of de wijziging van het planologische regime de gebruiksmogelijkheden van gronden in negatieve zin verandert, wordt een vergelijking gemaakt tussen het ‘oude’ en het ‘nieuwe’ planologische regime. Daarbij gaat het niet om de feitelijke situatie, maar om wat planologisch maximaal kón worden gerealiseerd. Het is pas duidelijk of er recht is op planschade wanneer de ‘oude’ en ‘nieuwe’ planologische situatie naast elkaar worden gelegd. Hiervoor wordt advies ingewonnen bij een onafhankelijk deskundige.

Verjaring

U dient er rekening mee te houden dat planschade verjaart. Dit betekent dat u binnen vijf jaar na het onherroepelijk worden van de planologische maatregel, uw verzoek om planschade bij de gemeente moet indienen. Na deze periode vervalt het recht om planschade te claimen.

Voor alle planologische wijzigingen die voor 1 september 2005 zijn ontstaan kan geen verzoek om planschade meer worden ingediend.

Hoe aanvragen?

Zodra u het drempelbedrag heeft betaald, vraagt het college van burgemeester en wethouders advies bij een onafhankelijk adviesbureau over uw aanvraag. In de procedureverordening staat de verdere procedure beschreven.
Een planschadeprocedure duurt gemiddeld een jaar tot anderhalf jaar. Als u het niet eens bent met het uiteindelijke besluit, kunt u bezwaar en eventueel (hoger) beroep aantekenen.
Als planschade wordt toegekend, dan krijg u een rentevergoeding over het planschadebedrag vanaf het moment dat u de aanvraag heeft ingediend, tot het moment van uitbetalen.

Tips

Bent u het niet eens met de waardering van de schade door de schadebeoordelingscommissie?

1) Overleg zelf een deskundigerapport;

2) Onderbouw het andere bedrag;

3) Verwijzen naar taxaties heeft uitsluitend zin als deze zijn opgesteld volgens planschadecriteria.