Heeft u vragen?
Neem contact op

Deze site wordt onder­houden door Arom - juridisch adviesbureau ruimtelijke ordening & milieu.

Arom
Oud Brandevoort 12
5706 NE Helmond

0492-792491
06-11494589

Procedure bestemmingsplan

Fases van een bestemmingsplan

Het ontwikkelen van een bestemmingsplan doorloopt verschillende fasen. Iedere fase wordt afgesloten met een bekendmaking van het bestemmingsplan op de gemeentepagina. Tijdens iedere bekendmakingstermijn kunt u reacties op het bestemmingsplan leveren. De reacties worden afgewogen door het College van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad, de Provincie of de Raad van State. Dit is per fase verschillend. De afweging kan leiden tot wel of geen opname in het bestemmingsplan of afkeuring van een gedeelte of het gehele bestemmingsplan.

Voorontwerpbestemmingsplan

Voor bestemmingsplannen die grote veranderingen in de omgeving teweegbrengen, wordt een voorontwerpbestemmingsplan gemaakt. Dit plan wordt dan ter inzage gelegd zodat u in een zienswijze kunt laten weten wat u van het plan vindt.

Ontwerpbestemmingsplan

Voor elk bestemmingsplan wordt een ontwerpbestemmingsplan gemaakt. Dit wordt zes weken ter inzage gelegd. Die inzage wordt aangekondigd op deze website, in het huis-aan-huis-blad en de Staatscourant. U kunt binnen de inzagetermijn uw zienswijze indienen. De gemeenteraad kan het ontwerpbestemmingsplan aanpassen na ontvangst van de zienswijzen.

Vaststelling en bekendmaking

De vaststelling van het bestemmingsplan wordt bekend gemaakt via deze website, huis-aan-huis-blad en de Staatscourant. Het bestemmingsplan en het vaststellingsbesluit liggen zes weken ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis.

Reactieve aanwijzing

De Provincie en/of de minister kunnen voor de beroepsfase ingrijpen met een reactieve aanwijzing. Dat betekent dat het onderdeel waar de aanwijzing zich op richt, geen onderdeel van het plan blijft.

Beroep

U kunt binnen de inzagetermijn een beroepschrift indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voorlopige voorziening

Als u een spoedeisend belang heeft, kunt u om voorlopige voorziening vragen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Onherroepelijk bestemmingsplan

Als in de inzagetermijn geen beroep wordt ingediend, is het bestemmingsplan vanaf de dag na afloop van de beroepstermijn onherroepelijk. Vanaf dat moment is het bestemmingsplan in werking als toetsingskader. Als er wel beroep is ingediend, dan treedt het bestemmingsplan in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Het bestemmingsplan is dan pas onherroepelijk na uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het bestemmingsplan nog niet in werking.

Inzage onherroepelijk bestemmingsplan

Het in werking getreden onherroepelijk geworden bestemmingsplan is vanaf dat moment online in te zien op deze website of via de landelijke website Ruimtelijke plannen.nl. Maar u kunt het ook op papier inzien bij het gemeentehuis. Meld u hiervoor tijdens openingstijden bij de receptie van het gemeentehuis.

Hieronder staan de stappen op een rij:

 Fase Stappen Termijn  Actor  Artikel
 0 Vervaardigen conceptbestemmingsplan Niet in wettekst; inschatting 4 weken Ambtelijk of adviesbureau 3.1 Wro
 1 Gelijktijdig inspraak en overleg ex artikel 3.1.1 Bro Niet in wettekst; inschatting 3       maanden inclusief beantwoording Iedereen 150 Gemeentewet en 3.1.1 Bro
 2 Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan, indienen van zienswijzen mogelijk 6 weken Iedereen 3.4 Awb en 3.8 lid, sud d Wro 
 3 Vaststellen bestemmingsplan. Verwerken zienswijzen; inclusief hoorzittingen  12 weken Raad  3.8, lid 1, sub e Wro
 4 Bekendmaking vaststellingsbesluit 2 weken na vaststelling/ of 6 weken   na vaststelling indien GS/ Inspectie een zienswijze hebben ingediend die niet volledig is overgenomen of indien de gemeenteraad het plan gewijzigd heeft vastgesteld. College van burgemeester en wethouders 3.8, lid 3 en 4 Wro
 5 Beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State binnen 6 weken na bekendmaking  Belanghebbende  8.2, lid 1, sub a Wro
 6 Beslissing raad van state 12 maanden na beroepstermijn Afdeling bestuursrechtspraak raad van State  8.2, lid 3 Wro
  Totaal 43-47 weken