Heeft u vragen?
Neem contact op

Deze site wordt onder­houden door Arom - juridisch adviesbureau ruimtelijke ordening & milieu.

Arom
Oud Brandevoort 12
5706 NE Helmond

0492-792491
06-11494589

Watertoets

In de nieuwe Wro wordt de 'watertoetsprocedure' (overleg met waterbeheerders) niet explicitiet genoemd.
Het Besluit op de ruimtelijke ordening (Bro) geeft wel aan dat dient te worden overlegd bij de voorbereiding van een bestemmingsplan of een projectbesluit. De gesprekspartners zijn onder andere de waterschappen, Rijkswaterstaat en de provincie. Daarnaast bepaalt het Bro dat de toelichting op het plan of de ruimtelijke onderbouwing aangeeft op welke wijze rekening is gehouden met de gevolgen voor de waterhuishouding (artikel 3.1.6 Bro). Dit betekent dat de waterparagraaf een belangrijk onderdeel blijft van het bestemmingsplan.  
In de Toelichting op het Bro wordt de watertoetsprocedure wel genoemd. De wetgever gaat er hierbij vanuit dat de huidige praktijk wordt voortgezet.

In de procedurebepalingen van de Wro voor het bestemmingsplan en het projectbesluit is opgenomen dat de kennisgeving van een ontwerpbesluit wordt toegezonden aan de instanties die bij het overleg zijn betrokken, dus ook de waterbeheerders.