Heeft u vragen?
Neem contact op

Deze site wordt onder­houden door Arom - juridisch adviesbureau ruimtelijke ordening & milieu.

Arom
Oud Brandevoort 12
5706 NE Helmond

0492-792491
06-11494589

Zienswijze indienen

Indienen zienswijze

Wat vindt u van de voorgenomen besluiten en plannen van de gemeente? U kunt reageren door een zienswijze in te dienen.

Wat is een zienswijze?

Een zienswijze is een mening over een voorgenomen besluit of plan van de gemeente. In sommige gevallen neemt de gemeente niet direct een besluit, maar komt er eerst een voorgenomen besluit. In een zienswijze beschrijft u met welke punten hiervan u het wel of niet eens bent en waarom. Deze punten kan de gemeente dan nog meenemen in het definitieve besluit.

Bekendmaking

Voorgenomen gemeentelijke besluiten kondigt de gemeente wekelijks aan in de bekendmakingen op haar website en veelal in een huis-aan-huis blad. Als het voorgenomen besluit alleen voor u van belang is, kunt u ook een brief hierover krijgen.

Zienswijze indienen

Zienswijze kunnen schriftelijk of mondeling worden ingediend bij de gemeente.

Het indienen van een schriftelijke zienswijze kan door het sturen van een brief aan de gemeente. Bij mondelinge zienswijze verzoek de gemeente veelal om een afspraak te maken.

Voorwaarden

De zienswijze dient binnen de daarvoor gestelde termijn te worden ingediend. Meestal is dat zes weken, tenzij een andere termijn is bekendgemaakt.

De zienswijze dient gericht te zijn aan degene die het besluit heeft genomen, bijvoorbeeld het college van burgermeester en wethouders of de gemeenteraad.

Als u de zienswijze schriftelijk indient, vermeldt u in uw brief:

• het voorgenomen plan of besluit waarover u een zienswijze indient

• het dossiernummer van het voorgenomen plan of besluit

• de redenen waarom u een zienswijze indient

• de datum

• uw naam en adres

• uw handtekening

Als iemand anders een zienswijze voor u indient, dan dient u een door u ondertekende schriftelijke machtiging meesturen.

Afwijzing zienswijze

Het bevoegd gezag houdt in haar finale afweging bij het nemen van het besluit rekening met ingediende zienswijzen. Als uw zienswijze is afgewezen, kunt u bezwaar maken of in beroep gaan. Een zienswijze die te laat wordt ingediend wordt niet ontvankelijk verklaard.

Vragen

Wilt u advies bij het indienen van een zienswijze? Of wilt u uw zienswijze laten indienen door een jurist met ruime ervaring bij gemeenten die tevens werkzaam is voor bedrijven en particulieren? Neem dan hieronder contact op met mr. Q.W.J. de Ruijter van AROM

Disclaimer                                                                                                                                                                             De informatie op deze site is bedoeld ter voorlichting en kan niet worden gebruikt als advies in individuele situaties. In die gevallen kan vanzelfsprekend een op de specifieke situatie toegesneden advies worden gegeven. Hoewel deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand is gekomen, aanvaardt Arom geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of andere onjuistheden (of de gevolgen daarvan).